Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

 Všeobecné obchodné podmienky tu:

https://naturino.sk/wp-content/uploads/2019/06/Obchodné-podmienky-.pdf

 GDPR tu: 

https://naturino.sk/wp-content/uploads/2019/06/GDPR.pdf

Reklamačný poriadok tu:

https://naturino.sk/wp-content/uploads/2019/06/Reklamačný-poriadok.pdf

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy:

https://naturino.sk/wp-content/uploads/2019/06/formular-odstupenie-od-zmluvy-naturino.doc

 

Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu 

 

V prípade ak tovar nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou , o čom rozhoduje IČO uvedené na nákupnom doklade , právo na odstúpenie zaniká. – obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Tovar je odobratý kuriérskou spoločnosťou , ktorú objedná priamo náš obchod – preto v prípade odstúpenia od zmluvy je zákazníkovy odpočítaná cena dopravy z celkovej sumy objednávky, keďže náklady na prepravu sú znášané priamo spotrebiteľom. 

 

 

Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom: 

  • zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu), a 
  • zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa ohlásenia  odstúpenia od zmluvy odovzdať tovar predávajúcemu , prípadne tretej osobe, ktorá tovar odovzdá priamo predávajúcemu